Školní řád

Vnitřní školní řád

I. Žáci a jejich pobyt ve školních budovách

  A. Příchod do školy Žáci přicházejí do školy v době :

   1. stupeň
   2. stupeň 7,45 – 7,55 hod. vchodem, kterým se přichází k šatním skříňkám. Žáci se převléknou a přezují a pak odcházejí do tříd, kde se připravují na vyučování. Během dne jdou do šaten jen za doprovodu vyučujícího Tv, Vv, jinak nikoliv.

  B. Pobyt ve školních budovách

   1) Žáci v době vyučování mohou opustit školu jen s povolením tř. učitele a na základě písemné žádosti svých právních zástupců, kteří za něj přebírají plnou právní odpovědnost, či v případě náhlé nevolnosti.

   2) Žáci dbají na maximální bezpečnost a ohleduplnost, zbytečně neběhají a nekřičí.

   3) V letním období a za pěkného počasí mohou vycházet pod vedením dozírajících učitelů o hlavní přestávce / 9.40 – 9.55 / na školní hřiště. Po prvním zvonění v 9.55 odcházejí zpět do učeben a připravují se na vyučování.

   4) O malých přestávkách žáci jdou na WC a jinak zůstávají ve svých třídách. V žádném případě nepřebíhají mezi patry.

   5) Žáci mohou využívat nápojové automaty před zahájením vyučování, v době velké přestávky a po skončení dopoledního i odpoledního vyučování.

  C. Polední přestávka – oběd

   Všichni žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Žáci pod vedením učitele sejdou do šaten, kde odloží tašky a odejdou do školní jídelny. Žáci, kteří se stravují doma, se převlečou a okamžitě odcházejí z budovy. V době polední přestávky před odpoledním vyučováním jsou žáci mimo budovu školy, škola během této doby za ně nenese žádnou odpovědnost.

  D. Přístup do ostatních prostor školy

   Z bezpečnostních důvodů do prostoru tělocvičny a jiných prostorů školy žáci bez dozoru vyučujícího nevstupují.

II. Chování žáků

  Při vyučování i mimo ně se žáci řídí pravidly školního řádu . Do školy nenosí věci nepotřebné k vyučování. Ve škole se každý chová tak, aby co nejvíce udržoval čistotu a krásný vzhled školy, aby opatroval a šetřil školní majetek, pomůcky a školní potřeby. Pokud dojde k poškození či zničení jeho jednáním, bude náhrada vymáhána od jeho rodičů. Větrání se provádí jen za přítomnosti učitele.

III. Některé další povinnosti žáků

  1) Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče do 24 hod. prokazatelným způsobem ( telefonicky, písemně apod.). První den příchodu do školy je povinností žáka předložit třídnímu učiteli omluvenku podepsanou rodiči či lékařem.

  2) Žákům je přísně zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a experimentování s návykovými látkami.

  3) O přestávkách žáci neopouštějí školní budovu. / Výjimky povoluje dozírající učitel /.

  4) Jakýkoli úraz, zranění nebo nevolnost žák ihned hlásí vyučujícímu.

  5) Žáci si před vstupem do budovy školy řádně očistí obuv a po škole se nepohybují nepřezutí. Žáci ručí za přidělený klíč od šatní skříňky. V případě, že klíč zapomenou, použijí / po předchozí domluvě / skříňku spolužáka. Náhradní klíč z vrátnice nebude v žádném případě poskytnut. Při ztrátě klíče obstará žák nový.

  6) Na školním hřišti používají doporučenou obuv.

  7) Do školní jídelny vstupují ukázněně, řadí se v pořadí, v jakém přišli / výjimky povoluje dozírající učitel /. V jídelně se chovají slušně, dbají pravidel správného stolování.

  8) Každý žák, který nosí do školy mobilní telefon, má možnost ho po příchodu školy dát do úschovy v kanceláři školy, kde si ho v případě naléhavé potřeby a po skončení vyučování také vyzvedne. Nevyužije-li této možnosti, škola nenese žádnou zodpovědnost za zcizení, poškození či ztrátu telefonu.

  9) Při svévolném nebo opakovaném porušování školního řádu budou pro žáka vyvozena výchovná a kázeňská opatření včetně snížení známky z chování.

  10) Součástí školního řádu jsou „ Kritéria hodnocení žáků „.


Ustanovení školního řádu pro rodiče

Rodiče i učitelé mají společný cíl. Proto je nutná jejich spolupráce.

  1. Rodiče mají právo informovat se o prospěchu a chování svého dítěte. Mohou tak činit kdykoli po předběžné domluvě s vyučujícím, či na třídních schůzkách. O plánovaných akcích školy mimo pravidelný rozvrh žáků budou rodiče včas informováni.

  2. Rodiče jsou povinni dbát na řádnou docházku dítěte do školy, jeho nepřítomnost omlouvají do 24 hod.. Po návratu dítěte do školy předloží žák ke kontrole rodiči nebo lékařem podepsaný omluvný list v žákovské knížce.

  3. Denně dbají rodiče na to, aby žák :

   a/ přišel do školy včas, dostatečně vyspalý, najezený a čistý
   b/ měl s sebou vše, co pro výuku potřebuje ( učebnice, sešity atd. )
   c/ pokud měl domácí úkol, aby byl vypracován doma, což rodiče potvrzují podpisem
   d/ nenosil do školy nepotřebné věci


  4. Pokud žák způsobí z nedbalosti, nekázně škodu na zařízení a majetku školy, rodiče vzniklou škodu uhradí.

  5. Potřebují-li rodiče uvolnit dítě v průběhu roku, platí následující pravidlo : na 1 vyučovací hodinu uvolňuje vyučující, na 1 – 2 dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na písemnou žádost rodičů.

  6. Škola poskytne rodičům radu o možné vhodné volbě povolání prostřed- nictvím výchovné poradkyně po konkrétní domluvě s rodiči.

  7. V případě hrubého porušení vnitřního řádu školy ze strany žáka nebo při opakovaných kázeňských a výchovných přestupcích, při prospěchových problémech jsou rodiče povinni po vyzvání dostavit se do školy k projednání celé záležitosti.