Kriteria hodnocení žáků

Klasifikace bude prováděna známkou.

1. VÝBORNÝ

Známkou výborný je hodnocen žák, který:
 • aktivně a se zájmem přistupuje ke školní práci a ke svému vzdělání
 • v hodinách pracuje samostatně a aktivně spolupracuje s vyučujícím i s třídním kolektivem
 • učivo zvládá bez problémů
 • problémové úkoly řeší samostatně a svá řešení dovede obhájit
 • chyb se dopouští ojediněle, dovede je analyzovat a vyvodit z nich pozitivní závěry
 • soustavně a pečlivě se věnuje domácí přípravě

2. CHVALITEBNÝ

Známkou chvalitebný je hodnocen žák, který:
 • projevuje pozitivní vztah ke školní práci a ke svému vzdělání
 • v hodinách pracuje samostatně a aktivně
 • problémové úkoly řeší samostatně, občas se dopouští drobných chyb, ze kterých dovede vyvodit pro sebe pozitivní závěry
 • učivo zvládá bez větších problémů, eventuelní chyby dovede analyzovat a samostatně napravit
 • pravidelně se věnuje domácí přípravě, občas i v ní chybuje

3. DOBRÝ

Známkou dobrý je hodnocen žák:
 • jehož vztah ke školní práci je převážně pozitivní
 • v hodinách je občas nepozorný, ale svoji nepozornost či nesoustředěnost na práci dovede korigovat a napravit
 • učivo zvládá pomaleji a s občasnými potížemi
 • problémové úkoly dovede řešit za pomoci učitele
 • opakující se chyby dovede odstranit jen částečně
 • domácí přípravě se věnuje nepravidelně a nesoustavně

4. DOSTATEČNÝ

Známkou dostatečný je hodnocen žák:
 • jehož vztah ke školní práci je převážně lhostejný
 • v hodinách bývá často nesoustředěný, nepozorný a pasivní, motivace k práci ze strany vyučujícího se často mine účinkem
 • učivo zvládá s obtížemi, často chybuje i v základních vědomostech, získané poznatky udrží v paměti pouze krátkodobě, opakované chyby většinou neumí odstranit
 • problémové úkoly je schopen řešit jen částečně výhradně s cizí pomocí a s častými chybami
 • domácí přípravě se věnuje nepravidelně, nahodile a povrchně

5. NEDOSTATEČNÝ

Známkou nedostatečný je hodnocen žák:
 • jehož vztah ke školní práci a ke svému vzdělání je často negativní
 • v hodinách je nesoustředěný, nepozorný, většinou se nedaří motivivat ho pro soustavnější práci
 • vykazuje závažné nedostatky při zvládání i základního učiva
 • problémové úkoly není schopen řešit ani s cizí pomocí
 • domácí přípravě se věnuje minimálně, neprojevuje žádnou snahu své nedostatky opravit.

 

6. Součástí závěrečného hodnocení žáka 9. ročníku je příprava na malé maturity (MM), které probíhají v závěru školního roku. Jejich cílem je nejen shrnutí poznatků z určených předmětů, ale i příležitost pro žáky prokázat své názory, postoje, osobní hodnocení, a tím se MM stávají důležitým prvkem evaluace i autoevaluace.

7. Součástí závěrečného hodnocení žáků 5. třídy se stává jejich příprava na Projektové dny (PD), které probíhají na konci 5. ročníku. V nich žáci prokazují: zájem o zvolené téma, schopnost samostatného zpracování, jeho prezentaci, obhajobu svých názorů, postojů i osobního hodnocení. Tím se PD stávají smysluplným prvkem evaluace a autoevaluace.

Klasifikace chování:

1. velmi dobré (1.stupeň)

 • žák, jehož chování je v naprostém souladu se školním řádem
 • z ojedinělého drobného porušení školního řádu či event. výchovného opatření dovede neprodleně vyvodit pro sebe pozitivní závěry

2. uspokojivé (2. stupeň)

 • žák, který opakovaně porušuje školní řád (7 až 10 zápisů v ŽK), zejména: často ruší vzdělávací proces, nerespektuje pokyny učitele, neplní školní povinnosti, chová se nevhodně k vyučujícím či ke spolužákům, často a úmyslně zapomíná ŽK (více než 10x) a školní pomůcky
 • úmyslně vystavuje sebe i okolí nebezpečí úrazu; dopouští se podvodného jednání, nerespektuje udělená výchovná opatření
 • má neomluvené absence (3 – 6 hodin)

3. neuspokojivé (3.stupeň)

 • žák, který soustavně porušuje školní řád (víc jak 10 zápisů v ŽK)
 • soustavně nerespektuje pokyny vyučujících, ruší vzdělávací proces, neplní školní povinnosti
 • opakovaně se chová hrubě či agresivně ke spolužákům, vědomě a úmyslně poškozuje školní majetek, úmyslně vystavuje sebe i své okolí nebezpečí úrazu
 • dopouští se podvodného jednání
 • má neomluvené absence – více jak 7 hodin

Výchovná opatření:

Napomenutí třídního učitele (NTU)

Obdrží žák, který:
 • opakovaně se dopouští drobného porušení školního řádu (2 zápisy v ŽK)
 • občas zapomíná ŽK a školní pomůcky (3+5)
 • vykazuje ojedinělé drobné výkyvy při plnění školních povinností

Důtka třídního učitele (DTU)

Obdrží žák, který:
 • opakovaně drobně porušuje ŠŘ (4 zápisy v ŽK)
 • často zapomíná ŽK a školní pomůcky (6+10)
 • opakovaně neplní školní povinnosti

Ředitelská důtka (ŘD)

Obdrží žák, který
 • opakovaně či hrubě porušuje ŠŘ (6 zápisů v ŽK)
 • soustavně zapomíná ŽK a školní pomůcky (9+15)
 • často neplní školní povinnosti
 • vědomě a úmyslně poškodil školní majetek
 • dopustil se podvodného jednání
 • má neomluvené absence – max. 2.