Historie

    Zřizovatelem naší školy je UMC Praha 10 — Dubeč. Škola prošla v roce 2001 celkovou rekonstrukcí, takže v současné době odpovídá všem předpisům a požadavkům kladeným na moderní školské zařízení.
    Jsme úplnou školou s prvním až devátým ročníkem, navíc máme jednu přípravnou třídu, určenou především dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Skola se nachází v Dubči, což je okrajová část Prahy 10. Kromě místních dětí slouží jako spádová škola pro Dolní Měcholupy, Stěrboholy a Koloděje, kde jsou pouze prvostupňové ZS. Jsme rovněž kmenovou školou pro Klokánek (Fond ohrožených dětí), který sídlí v sousedních Stěrboholích.
    V budově školy je 11 tříd, 5 odborných pracoven a 3 sanotatá oddění D, včetj ranního provozu. Škola je bezbariérová. Její součástí je tělocvična o rozkze 360 m2 a venkovní hřiště s umělým povrchem a prostor s dětskými hracími prvky. Aula školy slouží jako zázemí pro dramatickou výchovu a různé výchovně kulturní akce. Vlastníme také keramickou dílnu a malou posilovnu.
    Děti se stravují ve školní jídelně, pitný režim je zabezpečen nápojovými automaty s teplými i studenými nápoji.
   

Mezi naše priority patří:
- poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky
- pomoci jim orientovat se v životních hodnotách a postojích
- rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků
- motivovat naše žáky k celoživotnímu vzdělávání.

Škola nabízí:
- 8 volitelných předmětů
- 4 nepovinné předměty
- 7 zájmových útvarů.
Chci vědět více o nabídce školy.

Značnou pozornost věnujeme rovněž mimoškolní činnosti a akcím nad rámec povinné výuky. Pravidelně vyjíždíme na školy v přírodě. Jednou za dva roky pořádáme lyžařský kurs. Každoročně se uskutečňuje Den otevřených dveří a školní akademie, v jarním období pořádáme pro budoucí prvňáčky „školičku na nečisto“. Ke konci školního roku žáci 9. tříd skládají „Malé maturity“. Pořádáme soutěže v recitaci a sběru starého papíru. Připravujeme „Projektové dny“, během kterých žáci pátého ročníku budou obhajovat své projekty na témata, která si Sami zvolí.
            Škola vzdělává 255 žáků podle učebního programu „Základní škola“. Pedagogický sbor má 17 učitelů a 2 vychovatelky. Dvě učitelky jsou neaprobované, obě se chystají k dálkovému studiu. Všichni učitelé jsou běžnými uživateli PC, mnozí si doplňují jazykové znalosti. Věnujeme velkou pozornost žákům s různými stupni poruch učení a chování. V tomto ohledu je nezastupitelná úzká spolupráce s výchovnou poradkyní, pracovníkem PPP, psychologem Klokánku, speciálním pedagogem a rodiči. Počet dětí na škole zatím umožňuje, aby tato spolupráce byla neformální a probíhala bezprostředně dle aktuální situace. Spolupráce s rodiči je zajišt‘ována prostřednictvím KRPS, třídních schůzek, konzultačních hodin, Dnů otevřených dveří, zápisu do 1. tříd, během Skoličky na nečisto, školní akademi atd.